Blog

Novinky pri zakladaní spoločností s ručením obmedzeným a prevodmi obchodných podielov od 1.10.2012.

Významná zmena sa týka zakladania spoločností s ručením obmedzenými. Doteraz mohli tieto spoločnosti zakladať osoby bez ohľadu na to, či mali daňový nedoplatok alebo nie. Po novom nebude môcť založiť s.r.o. osoba s daňovým nedoplatkom prevyšujúcim v úhrne sumu 170,- EUR. Dôkaz o tom, že nemáte nedoplatok, budete musieť obchodnému registru preukázať súhlasom správcu dane. Lehota na vydanie súhlasu je tri pracovné dni a za vydanie súhlasu sa neplatí žiadny správny poplatok. Ak nemáte povinnosť predložiť súhlas správcu dane, tak k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra prikladáte písomné čestné vyhlásenie zakladateľa spoločnosti s úradne osvedčeným podpisom.

Ďalšia významná zmena sa týka rozdelenia a prevodu väčšinového obchodného podielu v s.r.o. Väčšinovým obchodným podielom sa rozumie:
1. obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti priznáva spoločníkovi aspoň polovicu všetkých hlasov alebo
2. obchodný podiel, s ktorým spája spoločenská zmluva aspoň polovicu všetkých hlasov.

Rovnako ako pri zápise s.r.o. do obchodného registra, tak aj pri návrhu na zápis zmeny majiteľa väčšinového obchodného podielu do obchodného registra je potrebné priložiť súhlas správcu dane s takýmto prevodom. Súhlas musí byť vydaný tak pre prevádzajúceho ako aj nadobúdateľa väčšinového obchodného podielu. Takýto súhlas však nie je potrebný v prípade, ak:
1. k prevodu alebo rozdeleniu obchodného podielu dôjde v rámci procesu zrušenia spoločnosti bez likvidácie,
2. spoločnosť nadobudne alebo prevedie vlastný väčšinový obchodný podiel,
3. prevádzajúcim alebo nadobúdateľom obchodného podielu je zahraničná osoba. V prípade, že predmetom predaja alebo rozdelenia obchodného podielu nie je väčšinový obchodný podiel, spoločnosť dokladá k návrhu na zápis zmien do obchodného registra písomné čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom prevádzajúceho spoločníka a nadobúdateľa o tom, že tieto osoby nemajú povinnosť predložiť súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu.

Zmena sa týka aj účinkov prevodu väčšinového obchodného podielu. Zatiaľ čo pri prevode menšinových obchodných podielov sa účinnosť prevodu nemení, t.j. voči zmluvným stranám nastáva dňom podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu zmluvnými stranami a voči spoločnosti dňom, kedy jej bola doručená zmluva o prevode obchodného podielu, pri prevode väčšinového obchodného podielu účinnosť takéhoto prevodu nastáva až zápisom do obchodného registra.