Blog

Čo musí zakladateľská listina/ spoločenská zmluva s.r.o. obsahovať

Založenie s.r.o. | Celtic

Zakladateľská listina / spoločenská zmluva s.r.o. musí obsahovať nasledovné údaje:

• obchodné meno a sídlo spoločnosti;
• predmet podnikania (činnosti);
• výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti;
• určenie spoločníkov;
• určenie správcu vkladu;
• určenie konateľov a spôsobu akým konajú v mene spoločnosti;
• výška rezervného fondu (ak ho spoločnosť pri svojom vzniku vytvára)

V prvom kroku je pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) dôležité vybrať pre Vašu spoločnosť správne obchodné meno. V zmysle Obchodného zákonníka obchodným menom spoločnosti je názov, pod ktorým je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu. Pri výbere obchodného mena sa nemôže jednať o meno, pod ktorým už vystupuje iná právnická osoba na Slovensku. Najjednoduchším spôsobom, ako to zistiť, je využite webovej stránky obchodného registra www.orsr.sk, kde v časti „vyhľadávanie podľa obchodného mena“ napíšete Vami vybrané obchodné meno. Pokiaľ sa nezhoduje s obchodným menom iného podnikateľského subjektu, môžete pristúpiť k výberu sídla spoločnosti.

Sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť zriadené v reálnej nehnuteľnosti, ku ktorej má niektorý zo spoločníkov vlastnícky vzťah alebo v nehnuteľnosti, ktorú jej vlastník, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, novozaloženej spoločnosti s ručením obmedzeným prenajal. Sídlom spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže byť tzv. P.O. Box. Ak máte problém nájsť pre svoju spoločnosť vhodné sídlo, spoločnosť CELTIC s.r.o. Vám ponúka poskytnutie sídla pre Vašu spoločnosť v Bratislave a Banskej Bystrici.

Dôležitým krokom je starostlivý výber predmetov podnikania spoločnosti. Spoločnosť môže vykonávať jedine činnosť, na ktorú má oprávnenie vydané živnostenským alebo iným úradom. Zoznam voľných živností Vám ponúkame na stiahnutie tu.

Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. V zmysle Obchodného zákonníka hodnota základného imania musí byť aspoň 5.000,- €, pričom hodnota vkladu jedného spoločníka do spoločnosti musí byť aspoň vo výške 750,- €.

Majiteľom spoločnosti je spoločník. Hlavnou povinnosťou spoločníka je splatiť vklad do základného imania spoločnosti, ako sme uviedli vyššie, v minimálnej výške 750,- €. Spoločník má, okrem iného, právo na podiel na zisku spoločnosti a právo hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti. V prípade ak je spoločníkov v spoločnosti viac, počet jeho hlasov ako aj jeho podiel na zisku spoločnosti závisí od výšky jeho vkladu do základného imania spoločnosti.

V mene spoločnosti koná konateľ. V prípade, ak bude vo Vašej spoločnosti konateľov viac, je dôležité premyslieť si spôsob ich konania. Konatelia môžu konať samostatne, konatelia musia konať všetci spoločne, prípadne niekoľko konateľov musí konať spoločne.

Nevyhnutnými údajmi o konateľoch a spoločníkoch pri založení spoločnosti je ich meno, priezvisko, dátum narodenie, rodné číslo a adresa trvalého pobytu.

Vypracovanie dokumentov spoločnosti

Na základe Vami poskytnutých údajov Vám naša spoločnosť vypracuje všetky dokumenty potrebné na jej založenie a vznik.

Spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (jednoosobová s.r.o.):
• Zakladateľská listina – z tohto dokumentu vyplývajú základné údaje o spoločnosti. Okamihom jej podpisu dochádza k založenie spoločnosti s ručením obmedzeným;
• Vyhlásenie správcu vkladu – týmto dokumentom sa preukazuje splatenie základného imania spoločnosti a vkladov spoločníkov do spoločnosti;
• Vyhlásenie jediného spoločníka – o tom, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným;
• Súhlas so sídlom – súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti v tejto nehnuteľnosti;
• Splnomocnenia – na základe ktorých Vás budeme môcť zastupovať v konaní pred jednotlivými úradmi.

Spoločnosť s ručením obmedzeným s viac ako jedným spoločníkom (viacosobová s.r.o.):
• Spoločenská zmluva – z tohto dokumentu vyplývajú základné údaje o spoločnosti. Okamihom jej podpisu dochádza k založenie spoločnosti s ručením obmedzeným;
• Vyhlásenie správcu vkladu – týmto dokumentom sa preukazuje splatenie základného imania spoločnosti a vkladov spoločníkov do spoločnosti;
• Súhlas so sídlom – súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti v tejto nehnuteľnosti;
• Splnomocnenia – na základe ktorých Vás budeme môcť zastupovať v konaní pred jednotlivými úradmi.

Založenie a vznik spoločnosti

Prvým krokom ku vzniku Vašej spoločnosti po vypracovaní všetkých potrebných dokumentov a ich podpísaní je získanie oprávnenia na vykonávanie činnosti na príslušnom úrade, spravidla v prípade voľných živností na Živnostenskom úrade. Živnostenský úrad má päť pracovných dní na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ak sú splnené všetky formálne a obsahové náležitosti, ktoré má zo zákona pri založení spoločnosti obsahovať zakladateľský dokument, spoločnosť je založená, ale ešte nevznikla. Do zápisu v OR nemá právnu subjektivitu, nemá spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony (nie je PO, je non subjektom). Právna teória nazýva takúto spoločnosť predbežná spoločnosť.

Po tom ako nám Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení podávame návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. V zmysle zákona sa návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia preukazu živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. Tento návrh podávame elektronicky, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, vďaka čomu sú Vaše náklady na založenie spoločnosti výrazne nižšie. Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle krajského súdu = registrový súd. Registrový súd má 5 pracovných dní na vydanie rozhodnutia o zápise, resp. o odmietnutí zápisu spoločnosti do obchodného registra.

Obchodná spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra. Zápis do obchodného registra má konštitutívny účinok. Zápisom do obchodného registra obchodná spoločnosť vzniká ako právnická osoba, je spôsobilá na práva a povinnosti, má spôsobilosť na právne úkony a stáva sa samostatným subjektom práv a povinností.

Posledným krokom je prihlásenie spoločnosti na daň z príjmu právnických osôb na príslušnom daňovom úrade. Zo zákona vyplýva povinnosť urobiť tak do 30 dní od vzniku spoločnosti. Daňový úrad má 5 pracovných dní na vydanie osvedčenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ).

Vaše náklady na založenie spoločnosti pri využití našich služieb:
A. 165,50,- € – poplatok na registrový súd (vďaka využitiu elektronického podania je tento poplatok o polovicu nižší oproti klasickému podaniu)
B. 5,- € – poplatok za každú voľnú živnosť
C. 15,- € – poplatok za každú viazanú a remeselnú živnosť
D. 150,- € – poplatok za vypracovanie všetkej potrebnej dokumentácie a zastupovanie v konaní pred jednotlivými úradmi

Ak ste sa rozhodli pre založenie spoločnosti s.r.o. s Celticom, vyplňte náš formulár.

Založenie s.r.o. | Celtic online pharmacy